Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met SK Lemmens, tenzij
andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard.
Deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig
met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen
Onze offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand.
Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze
uitdrukkelijk werd aanvaard door SK Lemmens.
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan 30 % van het bedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken,
leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst.
Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30 % van het niet
uitgevoerde offertebedrag verschuldigd.
In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door
derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer.

Artikel 3 – Uitvoeringstermijnen
De uitvoeringstermijnen welke in de offertes worden vermeld, zijn niet bindend, doch slechts informatief.
Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen vertragingen in de uitvoering van de werken geenszins de opzegging/verbreking
van de overeenkomst, enige schadevergoeding of intresten of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs
rechtvaardigen. SK Lemmens houdt zich het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten of de overeenkomst als
verbroken te aanzien bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen.
Indien een datum voor de aanvang van de werken werd overeengekomen, dient de klant SK Lemmens minstens 5
werkdagen vooraf te verwittigen indien deze door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden aangevat en op een latere
datum dienen te worden uitgesteld. Bij gebreke hieraan is de klant een vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen
prijs.

Artikel 4 – Uitvoering
De plaatsen waar gewerkt moet worden dienen vlot toegankelijk te zijn.
Voor alle (bijkomende) werken welke niet voorzien zijn in de offerte/overeenkomst zal een regieprijs worden aangerekend
(momenteel 46 Euro/uur), vermeerderd met de kostprijs van de gebruikte materialen.
Wachttijden of andere kosten voortvloeiend uit omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van SK Lemmens, zullen
eveneens aan regietarief worden doorgerekend.
De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is wat inhoudt dat deze niet afgesloten is, dan wel dat een sleutel ter beschikking
wordt gesteld. De klant stelt steeds elektriciteit, water en sanitaire ruimtes ter beschikking van SK Lemmens, alsook een af te
sluiten ruimte waar het materiaal en materieel veilig kan worden opgeborgen.

Artikel 5 – Aanvaarding, zichtbare en onzichtbare gebreken
Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door SK Lemmens. Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na
het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken
dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van
de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van SK Lemmens worden weerhouden. Eventuele
meerwerken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte
producten. SK Lemmens draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ingevolge opstijgend vocht.

Artikel 6 – Risico
SK Lemmens draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers of derden
die de werf betreden schade veroorzaken aan de door SK Lemmens uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade
wordt eveneens afgerekend aan regietarief, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten.
SK Lemmens behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever
volledig werd betaald. Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf
werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. De premies voor
eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van SK Lemmens is beperkt tot vergoeding van de schade te wijten aan het foutief uitvoeren van de
hoofdverbintenis van de overeenkomst. SK Lemmens is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade.
Elke schade dient binnen de 8 dagen na haar ontstaan per aangetekende brief ter kennis van SK Lemmens te worden
gebracht. SK Lemmens kan slechts aansprakelijk worden gesteld en tot vergoeding gehouden zijn voor door haar of de door
haar producten veroorzaakte schade ten belope van maximaal de verzekerde bedragen conform de polissen BA exploitatie en BA
na levering, zijnde 1.250.000 euro voor zaakschade en lichamelijke schade.

Artikel 8 – Betalingen
Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot van 50 % (mits de werken langer dan 1 week duren) van de overeengekomen aannemingsprijs te worden betaald.
Het saldo van 50 % wordt gefactureerd volgens de vordering van de werken. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders
wordt vermeld op de factuur.
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar.
Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro. Tenslotte is een vast
bedrag van 40 euro invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen bevoegd.